แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้แทนจาก University of San Francisco

ต้อนรับผู้แทนจาก University of San Francisco - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้แทนจาก University of San Francisco

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Professor Dolores A. Donovan, Director of International Programming และ Dr. Richard G. Johnson,Director, International relation จาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ