แสดงรายละเอียดข่าวโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 [The 12thHitachi Young Leaders Initiative (HYLI)

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 [The 12thHitachi Young Leaders Initiative (HYLI) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 [The 12thHitachi Young Leaders Initiative (HYLI)

คุณฤทัยวรรณ ศิลปาจารย์ (โทร 02 343 6067, 086 900 3990) จากบริษัท Weber Shandwick Thailand แจ้งเรื่อง กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิครั้งที่ 12 [The 12thHitachi Young Leaders Initiative (HYLI)] ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Weber Shandwick Thailand มีความประสงค์จะคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 10 คน จาก 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชีย เพื่อให้ น.ศ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียจาก 7 ประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

หัวข้อและหัวข้อย่อยการประชุมสำหรับโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 คือ The road ahead: ASEAN’s role in Asia and the global economy

โดยในปีนี้ Weber Shandwick Thailand มีความประสงค์จะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษา โดยเฉพาะระดับผู้นำ เช่น ประธานสโมสร นายกสโมสร และผู้นำในระดับคณะ (Briefings for representatives for local universities, briefing through organized student sessions) ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกำหนดเปิดรับใบสมัครในเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) มีความมุ่งหมายที่จะเฟ้นหาผู้นำเยาวชนชาวเอเชีย โดยการให้โอกาสนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น แนะนำในประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำทางความคิดที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน รัฐบาล และนักวิชาการจากหลากหลายสาขาในภูมิภาคเอเชียนี้

นิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนสี่คนจากแต่ละประเทศจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้
โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HYLI เป็นโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือซีเอสอาร์ของฮิตาชิที่จัดขึ้น เพื่อตอบแทนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุน สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ และเป็นเวทีให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับประเทศและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ
-เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาระดับภูมิภาคและนานาชาติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
-สนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเอเชีย ผ่านผู้นำเยาวชนที่มีศักยภาพ โดยการหารือแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นปัญหาที่มีความท้าทายในระดับภูมิภาคร่วมกัน
-สนับสนุนความเข้าใจเรื่องการข้ามวัฒนธรรม โดยผ่านการศึกษา กิจกรรมทั่วไป และแบ่งปันประสบการณ์
-เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองจากนานาทัศนะ
-สร้างเครือข่ายภายในผู้นำเยาวชนในเอเชีย ผู้มีศักยภาพก้าวเป็นผู้นำในอนาคต

จำนวนวันของโครงการ: 5 วัน
กิจกรรม:  
- การประชุมแสดงความคิดเห็น
- เวิร์คช้อปสำหรับนักศึกษา
- กิจกรรมภาคสนามเพื่อสังคม และทัศนศึกษา
- กิจกรรมภาคสนามไปเยือนโรงงานฮิตาชิ
- ถกประเด็น โต้วาที และประชุมหารือ
- งานแถลงข่าวเพื่อประกาศข้อเสนอแผนงานแนะนำของนักศึกษาแต่ละประเทศ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หรือ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี นับจากวันที่สมัคร ผู้สมัครจะต้องมีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น และเข้าใจบทบาทการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และเคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจสภาพแวดล้อมรอบตัว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน


คณะจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 กำหนด 1 คน

นักศึกษาที่สนใจพร้อมส่งใบสมัคร(ภาษาอังกฤษ)และแนบใบระเบียนผลการเรียน เอกสารแสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านต่างๆ เอกสารรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด มาถึงงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ