แสดงรายละเอียดข่าวโครงการศึกษาดูงานกระบวนการทางศาล

โครงการศึกษาดูงานกระบวนการทางศาล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการศึกษาดูงานกระบวนการทางศาล

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ คลินิกกฎหมายได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษาและปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนและเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินงานหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ในส่วนของการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนั้น พบว่าเรื่องผู้ที่เข้ามารับบริการขอรับคำปรึกษาบางกรณีสามารถใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลด้วย

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดโครงการศึกษาดูงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับนักกฎหมาย ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 177409 และนักศึกษาอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ได้เพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับนักกฎหมาย อันจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการการให้คำปรึกษาทางกฎหมายของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นทางศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการศาล หัวข้อ : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล ขึ้นที่ศาลแขวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก ศาลแขวงเชียงใหม่ และศูนย์ไกล่เกลี่ย ศาลแขวงเชียงใหม่ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นอย่างดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ