แสดงรายละเอียดข่าวโครงการปลูกจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง

โครงการปลูกจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปลูกจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ คลินิกกฎหมายได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษาและปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนและเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินงานหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

และสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ได้รับเบี้ยเลี้ยงจำนวนเล็กน้อยเพื่อตอบแทนการที่นักศึกษาได้ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละเป็นผู้ให้บริการในนามของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ นักศึกษาอาสาสมัครจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยนำค่าตอบแทนที่ได้รับมาช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อได้เรียนรู้ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น บริการผู้อื่น มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ และมีคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างสัมพันธ์ไมตรีทั้งในกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครชั้นปีเดียวกันและระหว่างชั้นปี โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล (โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ