แสดงรายละเอียดข่าวฟุลไบรท์ : ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2013 Global Undergraduate Exchange Program (Deadline 25 ตค.55)

ฟุลไบรท์ : ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2013 Global Undergraduate Exchange Program (Deadline 25 ตค.55) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟุลไบรท์ : ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2013 Global Undergraduate Exchange Program (Deadline 25 ตค.55)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน แจ้งว่า สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากรรมการฯ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และขอให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 5 คน เสนอไปยังมูลนิธิฯภายใน 7 พฤศจิกายน 2555 (ถือตามตราประทับไปรษณีย์)

ผู้ได้รับทุนฯจะถือว่า เป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ มิใช่เป็นผู้รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผู้รับทุนนี้จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ทุกประการ รวมทั้งยังคงมีสิทธ์ที่จะสมัครสอบทุนต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟุลไบรท์)ได้ในอนาคต

มหาวิทยาลัยแจ้งคณะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยขอให้แจ้งผลการพิจารณา
พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนตามข้อ 1-5 ดังระบุ 1 ชุด(สำหรับฟุลไบรท์) และสำเนาเอกสารอย่างละฉบับอีก 1 ชุด เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในประกอบการพิจาณาคัดเลือก (หากเอกสารไม่ครบ มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัคร โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น)

1 ใบสมัครฉบับจริง 1 ชุด ติดรูปถ่าย 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต พร้อมเรียงความ 3 ฉบับ (personal statement จำนวน 350-500 คำ Exchange preparedness จำนวน 250-350 คำ และเรียงความเลือกจากคำถาม จำนวน 250-350 คำ และสำเนาใบสมัครจากฉบับจริงจำนวน 5 ชุด
2 หนังสือแสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ชุด และสำเนาผลการเรียนระดับดังกล่าว จำนวน 5 ชุด
3 จดหมายรับรองฉบับจริง จำนวน 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาจดหมาย จำนวน 5 ชุด
4 สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)
5 สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจต้องส่งเอกสารมายัง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อย่างช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เพื่อคณะจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากจากเวปไซต์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ