แสดงรายละเอียดข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การให้ความช่วยเหลือลูกความในชั้นพิจารณาคดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การให้ความช่วยเหลือลูกความในชั้นพิจารณาคดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การให้ความช่วยเหลือลูกความในชั้นพิจารณาคดี

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่าย ค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการ วิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการ ด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ดังนั้นทาง Bridges Across Borders Southeast Asia (BABSEA) & CLE Foundation Agenda และ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ หัวข้อ การให้ความช่วยเหลือลูกความในชั้นพิจารณาคดี( Pretrial Justice Initiative and Clinical Legal Education Workshop) ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนกระบวนวิชา Clinical Legal Education ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้คำปรึกษาแก่ลูกความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ