แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ SEC 001 และ 801วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 14.30-19.30 น.

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ SEC 001 และ 801วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 14.30-19.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ SEC 001 และ 801วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 14.30-19.30 น.

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศSEC 001 และ 801 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 14.30-19.30 น. SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ