แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ.) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนพัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาคและส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิต กลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเชิญชวนมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 10 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในไทย

นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารทีเกี่ยวข้องส่งให้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=281

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ