แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละกระบวนวิชา นั้น
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทาง http://mis.cmu.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยทางคณะนิติศาสตร์ มีคอมพิวเตอร์หน้าสำนักงานคณะฯ เพื่อให้บริการนักศึกษาสำหรับทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวันที่ 17- 28 กันยายน 2555 เวลา 09.30-16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ