แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 178751 INT BUSINESS TRANSACT LAW อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กระบวนวิชา 178751 INT BUSINESS TRANSACT LAW อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 178751 INT BUSINESS TRANSACT LAW อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กระบวนวิชา 178751 INT BUSINESS TRANSACT LAW อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.จะมีอาจารย์ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษมาบรรยาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ