แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตอน 801

ประกาศเลื่อนเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตอน 801

คณะินิติศาสตร์ ขอแจ้งเลื่อนเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตอน 801 (อ.อิทธิ อดุลสุทธานนท์)ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 จากเดิมเวลา 13.30-16.00 น.เปลี่ยนแปลงเป็น 15.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ