แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! สำหรับสมาชิก EALS ทุกคนให้มาติดต่อพี่กุ้งระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555

ประกาศ!! สำหรับสมาชิก EALS ทุกคนให้มาติดต่อพี่กุ้งระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!  สำหรับสมาชิก EALS ทุกคนให้มาติดต่อพี่กุ้งระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555

สมาชิก EALS ทุกคน(ตามรายชื่อด้านล่าง) ให้มาติดต่อพี่กุ้งระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555 ในวันเวลาราชการ (วันที่ 25 กันยายน ให้มาติดต่อหลัง 13.30 น.)


522010057  นายวรกิต กี่ตระกูล
522010068  นางสาวศิวาพร ฝอดสูงเนิน
531610105  นางสาวภัทรวรรณ สัจจะพรเทพ
532010024  นายธนกฤต เอื้อพิทักษ์สกุล
532010025  นางสาวธนวิช สุภาแพ่ง
532010031  นายนพพล จันทนาคม
532012045  นางสาวธีราภรณ์ ศิริมงคล
532012108  นายวัชรพล เพชรทรัพย์
542010005  นางสาวเกศสุดา ฟองมาลา
542010012  นายชนะชัย ธุรกิจถาวร
542010034  นางสาวนาตาชา คุณาจรัสเดช
542012120  นายวรทัต หาญเตชะ
552010006  นางสาวกัณฐิกา ฝั้นสุข
552010010  นางสาวเกสสราพร เกตุเต็ม
552010017  นางสาวชนกนันท์ พุ่มเงิน
552010018  นางสาวชนิดา พวงพุ่ม
552010020  นายชลทิตย์ ธีรศาสนติพันธ์
552010035  นางสาวธนพร ปักษาจันทร์
552010043  นางสาวนภัสชล วิชัยธนพัฒน์
552010047  นางสาวนิชาภัทร โตปิติ
552010049  นางสาวโนชา รุ่งเรืองศรี
552010051  นางสาวปาลิตา สุขใจมิการ
552010060  นางสาววิภาวี สืบประสิทธิ์
552010063  นายศรัณย์วุฒิ น้องภู่
552010067  นายสรวิชญ์ วีระพงศ์กมล
552010068  นางสาวสายสุวรรณ เกตุดำ
552010073  นางสาวอริสรา สามสีทอง
552012009  นางสาวกิตติยา กิจวิยาม
552012056  นางสาวธันยสรวง สิรินิลกุล
552012070  นางสาวปิยธิดา จินชัย
552012130  นายสุรวิศ อารียะ

น้องๆ ที่คิดว่าเป็นสมาชิก EALS แต่ไม่มีรายชื่อให้มาขอรับใบสมัครด้วยนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ