แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 (ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์) ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง SB4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ