แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา/การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา/การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา/การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพื่อทราบและใช้เป็นแนวปฎิบัติ ตามไฟล์แนบ ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา/การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ