แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนเวลาการดูงาน กระบวนวิชา 177494 CRIM INVES & FOREN SCIE

ประกาศเลื่อนเวลาการดูงาน กระบวนวิชา 177494 CRIM INVES & FOREN SCIE - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนเวลาการดูงาน กระบวนวิชา 177494 CRIM INVES & FOREN SCIE

ประกาศเลื่อนเวลาการดูงาน กระบวนวิชา 177494 CRIM INVES & FOREN SCIE รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล ที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 จากเดิมเวลา 08.00 น.เป็น 10.15 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ