แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177467 -001 เวลา 14.30 - 16.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177467 -001 เวลา 14.30 - 16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177467 -001 เวลา 14.30 - 16.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177467 -001 เวลา 14.30 - 16.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2555 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ