แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน001,801

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน001,801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน001,801(โดยอาจารย์พิเศษ) ในวันดังต่อไปนี้
ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 10 ,วันพฤหัสบดีที่13 และจันทร์ที่17 กันยายน 2555
ตอน 801 ในวันอังคารที่ 11 ก้นยายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ