แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่สนใจเรียนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555เป็นกระบวนวิชาเอกเลือก

ประกาศนักศึกษาที่สนใจเรียนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555เป็นกระบวนวิชาเอกเลือก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่สนใจเรียนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555เป็นกระบวนวิชาเอกเลือก

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งนักศึกษาที่สนใจเรียนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นกระบวนวิชาเอกเลือก ขอให้นักศึกษามาลงชื่อด้วยตนเองที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ