แสดงรายละเอียดข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสอนกฎหมายแก่ชุมชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสอนกฎหมายแก่ชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสอนกฎหมายแก่ชุมชน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ดังนั้นทาง Bridges Across Borders Southeast Asia (BABSEA) & CLE Foundation Agenda และ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสอนกฎหมายแก่ชุมชนโดยนักศึกษาให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนกระบวนวิชา Clinical Legal Education ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอนกฎหมายและให้คำปรึกษาแก่ลูกความอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ