แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 จะเริ่มการเรียนการสอนเวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ