แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801 กำหนดการจัดบรรยายวิชาดังกล่าวโดยอาจารย์พิเศษ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
1.วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง SB1122
2.วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง RB5201
3.วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง RB5201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ