แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง SB1122 เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ