แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 178751-801 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เรียนเวลา 09.00 -16.00 น ตามปกติ

กระบวนวิชา 178751-801 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เรียนเวลา 09.00 -16.00 น ตามปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 178751-801 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เรียนเวลา 09.00 -16.00 น ตามปกติ

กระบวนวิชา 178751-801 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เรียนเวลา 09.00 -16.00 น. จะมีอาจารย์ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ (อาจารย์พิเศษ) มาบรรยายเรียนตามปกติ ห้องเรียน ป.โท 102

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ