แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ