แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361-001 เวลา 09.30-11.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361-001 เวลา 09.30-11.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361-001 เวลา 09.30-11.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361-001 เวลา 09.30-11.00 น. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ