แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 001 ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00-12.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ