แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

โดยการจัดนิทรรศการแบ่งการนำเสนออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง
1. งานวิจัยเพื่อนำสู่ประชาคมอาเซียน
2. งานวิจัยเพื่อรองรับภันพิบัติ
3. เทคโนโลยี/โรคอุบัติใหม่
4. งานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต
5. งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
7. งานวิจัยเพื่อการเกษตร

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ