แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชย  กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. และสอนชดเชยในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ