แสดงรายละเอียดข่าวลงนามความร่วมมือการให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงนามความร่วมมือการให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงนามความร่วมมือการให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และอาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือการให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
3. สถาบันพัฒนาท้องถิ่น
4. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลปางหินฝน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ