แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2  ตอน 001,801

คณะนิิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801 (อาจารย์วีระวุฑฒิ์ วัฑฒนายน)ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง SB1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ