แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178701 - 801 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 - 20.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178701 - 801 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 - 20.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178701 - 801 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 - 20.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178701 - 801 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมายวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 - 20.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ