แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001,801 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาเตรียม ประมวลกฎหมายอาญา,ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา และ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาเข้าเรียนทุกครั้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ