แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป  ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4106 และในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ