แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยในรูปแบบของการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และเกิดการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโลกทัศน์และสมรรถนะสากล

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว หรือ โทร 053-942920 และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ