แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา ICIRD 2012 Second International Conference on International Relations and Development (26-27 ก.ค. 55)

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา ICIRD 2012 Second International Conference on International Relations and Development (26-27 ก.ค. 55) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา ICIRD 2012 Second International Conference on International Relations and Development (26-27 ก.ค. 55)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาลัทธิมนุษยชนและสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on International Relations and Development (ICRD) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Towards an ASEAN Economic Community (AEC) : Prospects, Challenges and Paradoxes in Devellopment, Governance and Human Security ณ ศูนย์่การประชุมนานาชาติ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่้างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555
  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และดูรายละเอึียดเพิ่มเติืมได้ืี่ที่ http://icird.org/2012/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ