แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตอน 801,802

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตอน 801,802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตอน 801,802

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตอน 801,802 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ