แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ ในวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง SB4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ