แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30-19.30 น. และสอนเพิ่มเติมในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ