แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001 ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง SB4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ