แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ำ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ