แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนและสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 801 ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30-19.30 น. และสอนเพิ่มเติม ในวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง SB4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ