แสดงรายละเอียดข่าวการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 - 29 มิ.ย. 55

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 - 29 มิ.ย. 55 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 - 29 มิ.ย. 55

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่
     อ.วศิน สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ประธานกรรมการ
     รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
     อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี)
     รศ.รัตนา ณ ลำพูน (คณะมนุษยศาสตร์)
เข้าตรวจสอบและประเมินฯ คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน ปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ