แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนวิชา Clinical Legal Education ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตารางเรียนวิชา Clinical Legal Education ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนวิชา Clinical Legal Education ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กระบวนวิชา Clinical Legal Education ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โดยปกติแล้วจะมีการเรียนการสอนทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น.

เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนเป็นดังนี้
- ยกเลิกการเรียนการสอน ทุกวันจันทร์
- วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เรียน กระบวนการส่งต่อคดี อ.บุญชู เวลา 11.00 น. ณ ห้องคลินิกกฎหมาย
- วันพฤหัสบดีที่ 12 และ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเชิงปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

หมายเหตุ กำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ