แสดงรายละเอียดข่าวคณะสัวตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555

คณะสัวตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัวตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555

คณะสัวตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555 ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านใดสนใจนำเสนอผลงานสามารถส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ไ้ด้ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2012/01.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ