แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801,802

ประกาศนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801,802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801,802

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801,802 ให้มารับเอกสารที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ