แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177469 กฎหมายสหภาพยุโรป ตอน 001,801

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177469 กฎหมายสหภาพยุโรป ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177469 กฎหมายสหภาพยุโรป ตอน 001,801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177469 กฎหมายสหภาพยุโรป ตอน 001,801 ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ