แสดงรายละเอียดข่าวThe 3rd International Conference on the roles of Humanities and Social Sciences in Engineering

The 3rd International Conference on the roles of Humanities and Social Sciences in Engineering - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 3rd International Conference on the roles of Humanities and Social Sciences in Engineering

Center for Communication Technology and Human Development (PTKPI) University Malaysia Perlis ขอเชิญเข้าร่วม The 3rd International Conference on the roles of Humanities and Social Sciences in Engineering จัดขึ้้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2555 ณ Cititel Hotel Mid Valley, Kuala Lumpur รายละเอียดเพิ่มเิติม http://icohse2012.unimap.edu.my/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ