แสดงรายละเอียดข่าวเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือ ที่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/document.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ