แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.55 เรียน16.30-19.30น.

ประกาศกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.55 เรียน16.30-19.30น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.55 เรียน16.30-19.30น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.55 เรียน16.30-19.30น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ