แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและัคดีอาญา ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและัคดีอาญา ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและัคดีอาญา ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและัคดีอาญา ตอน 001 (อ.วาทิศ) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30-11.00น. ห้อง SB4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ